Kinderen krijgen een centrale plaats in de organisatie van de school.  Om onze kinderen tot volle ontwikkeling te laten komen, willen wij hen onderwijzen en opvoeden in hun totale ontwikkeling: op cognitief, dynamisch-affectief, psycho-motorisch en religieus vlak.

Zo wil onze school zijn:

EEN LEERSCHOOL

Hier krijgt de totale ontwikkeling van elk kind zijn plaats.  We streven voortdurend de persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling na.  Hiervoor baseren we ons op het leerplanconcept ‘ZILL’ van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Dit leerplanconcept dient als basis om de ontwikkelingsdoelen na te streven bij de kleuters en de eindtermen te bereiken op het einde van de lagere school.

Wij zijn er ons sterk van bewust dat onze kinderen leven in een steeds veranderende maatschappij.  Enkel kennis opdoen, vinden wij dan ook onvoldoende.  Het verwerven van inzichten, vaardigheden, leer- en leefattitudes vinden wij eveneens belangrijk.  Dit toont zich o.a. in het feit dat wij de kinderen leren zelfstandig studeren tijdens een lessenreeks over ‘leren leren’ of dat wij hen uitnodigen om van elkaar te leren.  Zowel bij de kleuters als in het lager gaan wij aan de slag met coöperatieve werkvormen.
Ook het leren omgaan met de hedendaagse media hoort hier bij.   Alle klassen van het lager beschikken over een smartboard.  Zo wordt de leerstof op een digitale en interactieve manier aangebracht en ingeoefend.  Werken met een smartboard is niet alleen sterk motiverend, maar zorgt voor een duidelijk grotere leerwinst.

Onze doelen kunnen wij niet steeds bereiken binnen de muren van de school.  Regelmatig zullen de kinderen dan ook deelnemen aan activiteiten buiten de school.  Zo komen de kinderen in contact met hun culturele omgeving.

Ook dit schooljaar stellen we de schoolaccommodatie ter beschikking voor volwassenvorming: lessen bodyattack (lesgever Tine Vercruysse).

EEN ZORGBREDE SCHOOL

Ieder kind is anders, heeft eigen talenten.  Omgaan met deze verschillen vraagt dat elke leerkracht het onderwijs afstemt op de noden van elk kind.  Wij stellen hoge verwachtingen aan onze kinderen en willen hen dan ook zo ver mogelijk in hun groei begeleiden en alle kansen bieden.

Dit toont zich o.a. in de aanwending van lestijden voor zorgbegeleiding, in remediërende werkvormen, klasoverschrijdende activiteiten, interne zorgorganisatie, individuele begeleiding in en buiten de klas, werken met stappenplannen, begeleidingsplannen,…

Die zorgbegeleiding wordt gecoördineerd door Antoon Dusselier.  Hij is de contactpersoon voor elke zorgtussenkomst op school, bijvoorbeeld: afspraken met ouders, leerkrachten, CLB en logopedisten.
Ook het inschakelen van extra hulp voor kinderen met leermoeilijkheden, leerstoornissen, kinderen die extra uitdaging nodig hebben,  valt onder de zorgbrede aanpak die de school wil hanteren.
Voor deze bijzondere zorgvragen werken we als school samen met de ouders, het CLB, de zorgcoördinator en de directeur.

EEN SCHOOL WAAR RESPECT VOOROP STAAT

De school wil een veilige plek zijn voor uw kind, een plek waar het zich goed voelt, waar het zin krijgt in leren en leven.
Een luisterend oor en een begrijpend hart van de begeleider staan voorop.  Wij menen dat elk kind zich best kan ontwikkelen in een sfeer van geborgenheid en respect.  Elke vorm van racisme, discriminatie of pesterij willen wij dan ook uit de school bannen.
De school beschikt over een pestactieplan.

Ook de zorg voor het milieu krijgt op onze school de nodige aandacht.  Hiervoor hebben we met de Stad Kortrijk een milieuovereenkomst.  We ondertekenen het duurzaamheidscharter en stappen mee in het actieplan ‘De Mooimakers’.

We stimuleren de kinderen om oog te hebben voor mensen in nood.

Zowel in de klas als op de speelplaats spreken we Algemeen Nederlands.

EEN MUZISCHE SCHOOL

Het lichamelijke, het verbale, het muzikale en het beeldende zijn elementen die we in elk kind tot onplooiing willen brengen.  Deze componenten komen in veel vormen aan bod: schoolthema’s, sportactiviteiten binnen en buiten de school, projecten, vieringen, feesten, de bosklas voor het vijfde en zesde leerjaar, de zeeklassen voor het derde en vierde leerjaar, het schoolfeest, de kerstmarkt.

Er wordt tijd en ruimte gemaakt om te communiceren, te ervaren, te beleven, initiatief te nemen, verantwoordelijkheden te dragen,…

EEN SCHOOL WAAR REGILIEUZE GROEI MOGELIJK IS

In het leerplanconcept ZILL is er het ontwikkelveld Rooms-katholieke godsdienst.
Dit nemen wij als leidraad voor de religieuze opvoeding van onze kinderen.
In dit ontwikkelveld nodigen we leerlingen uit om zich bewust te worden van hoe zij in het leven staan en hoe zij naar zichzelf en de wereld kijken. In het bijzonder worden ze hier uitgenodigd om stil te staan bij de diepere dimensie van het leven en hoe mensen en zijzelf daarbij betekenis vinden en mogelijk God op het spoor komen.
Daarmee zet dit ontwikkelveld sterk in op de identiteitsgroei van leerlingen, want de levensbeschouwelijke, religieuze en/of geloofsgroei maakt deel uit van de identiteitsgroei.

Wij nodigen de kinderen uit om mee te vieren en te bidden, zowel op school als in de Kapel Onze-Lieve-Vrouw ten Spieghele.
We staan in overleg met de parochie voor de organisatie van de Eerste Communie.
Er gaat een instapviering door en de eigenlijke Eerste Communie wordt georganiseerd door de school.

EEN OPEN SCHOOL

Voor vragen, problemen, suggesties, een gesprek,… bent u steeds hartelijk welkom!
We willen de drempel om problemen te bespreken zo laag mogelijk houden.  Beter voorkomen dan genezen.